Czynności notarialne

Poniższy wykaz obejmuje podstawowe dokumenty niezbędne do sporządzenia danego aktu notarialnego oraz ma charakter informacyjny i przykładowy. Z uwagi na fakt, że każda sprawa ma indywidualny charakter zdarzają się sytuacje, w których wykaz ten jest niewystarczający, dlatego też w okolicznościach konkretnej sprawy może zaistnieć konieczność dostarczenia innych dokumentów, nie wymienionych poniżej. Dlatego też przed umówieniem terminu podpisania aktu notarialnego zalecamy skontaktować się z Kancelarią w celu zweryfikowania dokumentów i doprecyzowania szczegółów transakcji.

Dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego wraz z danymi osobowymi stron czynności notarialnej należy dostarczyć do Kancelarii Notarialnej z odpowiednim wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej umożliwiającym jej prawidłowe przygotowanie.
Jeśli dokumenty zostały dostarczone do kancelarii w kopiach lub w wersji elektronicznej – oryginały dokumentów należy okazać notariuszowi podczas dokonywania czynności notarialnej.
Udzielanie informacji oraz wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

W prowadzonej przeze mnie kancelarii notarialnej świadczę usługi z zakresu:
1. sporządzania aktów notarialnych, w szczególności:
    umowy darowizny
    umowy sprzedaży
    umowy zamiany
    umowy o dział spadku
    umowy zniesienia współwłasności
    umowy przeniesienia własności nieruchomości
    umowy o podział majątku wspólnego
    umowy majątkowe małżeńskie
    umowy przedwstępne
    umowy warunkowe
    akty ustanowienia służebności gruntowych i osobistych
    akt ustanowienia fundacji
    oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
    oświadczenia o poddaniu się egzekucji
    testamenty
    pełnomocnictwa
    umowy spółki
    protokoły ze zgromadzeń osób prawnych, np. spółek prawa handlowego, wspólnot mieszkaniowych;

2. sporządzania aktów poświadczenia dziedziczenia, które po zarejestrowaniu przez notariusza w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia utworzonym przez Krajową Radę Notarialną, mają takie same skutki, jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku;
3. sporządzania poświadczeń, np. własnoręczności podpisu na dokumentach, które mają uzyskać formę dokumentu z notarialnie poświadczonym podpisem,
4. doręczenia oświadczeń,
5. sporządzania protestów weksli i czeków,
6. przyjmowania na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
7. sporządzania wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
8. sporządzania, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
9. sporządzania innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

© 2015 Izabela Prykiel-Górecka Notariusz Warszawa

STRONA GŁÓWNA  |   O KANCELARII  |   CZYNNOŚCI NOTARIALNE  |   OPŁATY  |   LINKI  |   KONTAKT