Notariusz w Warszawie – opłaty

Zdobywałam doświadczenie notarialne w najlepszych kancelariach, dzięki temu obecnie mogę rzetelnie i sprawnie realizować czynności notarialne, które zlecają mi klienci.

Zajmuję się sporządzaniem umów i aktów notarialnych. Oferuję sporządzanie wyciągów dokumentów oraz sporządzanie poświadczeń m.in. dziedziczenia, własnoręczności podpisu oraz zgodności kopii z okazanym dokumentem.

Notariusz w zakresie dokonywanych czynności pobiera następujące opłaty i podatki:

1. Taksa notarialna

Za wykonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną), określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Wysokość opłat jakie strona czynności notarialnej (najczęściej strona nabywająca) jest zobowiązana ponieść u notariusza zależy od wartości rynkowej przedmiotu czynności notarialnej (ceny sprzedaży), za wyjątkiem czynności, dla których rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określa stałe stawki opłat.
W celu prawidłowego obliczenia taksy notarialnej, podatku od czynności cywilnoprawnych lub podatku od darowizny jak również opłat sądowych,w każdej konkretnej sprawie - prosimy kontaktować się bezpośrednio z Kancelarią Notarialną telefonicznie, e-mailem lub osobiście.

Podkreślić należy, że strony czynności notarialnej składają podpisy na oryginale aktu notarialnego, który pozostaje w archiwum Kancelarii Notarialnej, zaś po 10 latach przekazywany jest do archiwum odpowiedniego Sądu Rejonowego, natomiast strony czynności notarialnej oraz wymagane przepisami prawa instytucje i urzędy otrzymują wypis aktu notarialnego, mający moc prawną oryginału, za który pobierana jest opłata w wysokości 6 zł netto powiększona o należny podatek VAT w stawce 23% za każdą stronę formatu A4.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Odnosi się to odpowiednio do osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza. Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej. Za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa.

2. Opłata sądowa

Notariusz sporządzający akt notarialny jest zobowiązany zamieścić w akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej, bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta.

Jeżeli wniosek o wpis do księgi wieczystej, o którym mowa wyżej podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę. Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

Wysokość opłaty sądowej została określona przez przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

3. Podatki

Notariusz jako płatnik obowiązany jest uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku przez podatnika. A zatem obliczoną przez notariusza jako płatnika kwotę podatku należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej (co najmniej jeden dzień przed dokonaniem czynności notarialnej, aby kwota podatku została zaksięgowana na rachunku bankowym Kancelarii) lub gotówką w Kancelarii Notarialnej przy dokonywaniu czynności notarialnej.

3.1 Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Stosownie do zapisów ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego, co oznacza, że jest zobowiązany obliczyć podatek należny, pobrać go w odpowiedniej kwocie od podatnika i wpłacić pobrany podatek na rachunek organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym pobrano podatek.

Obowiązek podatkowy odnośnie podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży:
1.przy umowie sprzedaży - na kupującym,
2.przy umowie zamiany - na stronach czynności,
3.przy umowie darowizny - na obdarowanym,
4.przy umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasności - na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności,
5.przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności - na użytkowniku lub nabywającym prawo służebności,
6.przy ustanowieniu hipoteki - na składającym oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki.

Link: ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010, Nr 101 poz.649 ze zm.)

3.2 Podatek od spadków i darowizn (SD).

Stosownie do zapisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowiznnotariusz jest płatnikiem podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tejże formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie,co oznacza, że jest zobowiązany obliczyć należny podatek, pobrać go w odpowiedniej kwocie od podatnika i wpłacić pobrany podatek na rachunekwłaściwego organu podatkowego w ustawowym terminie.

Link: ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009, Nr 93 poz.768 ze zm.)

Kontakt

Kancelaria Notarialna
Izabela Prykiel-Górecka
Notariusz

Al. Waszyngtona 146 lokal 207
Praga Południe
04-076 Warszawa
tel./fax 22 629 21 74
tel. kom. (+48) 881 949 488

Skontaktuj się z kancelarią

Godziny urzędowania kancelarii:
Poniedziałek – piątek 10:00 – 17:00

Istnieje możliwość dokonania czynności w innych godzinach lub w soboty bądź w niedziele czy święta, w tym celu proszę o umówienie się z sekretariatem kancelarii.

Dziękuję za odwiedzenie strony internetowej mojej Kancelarii Notarialnej.

© 2015 Izabela Prykiel-Górecka Notariusz Warszawa

STRONA GŁÓWNA  |   O KANCELARII  |   CZYNNOŚCI NOTARIALNE  |   OPŁATY  |   LINKI  |   KONTAKT