Poświadczenie

Zgodnie z art. 96 ustawy Prawo o notariacie notariusz poświadcza:

1. Własnoręczność podpisu – w celu poświadczenia własnoręczności podpisu na dokumencie należy w obecności notariusza złożyć podpis na dokumencie ewentualnie jeśli osoba podpisała wcześniej dany dokument należy w obecności notariusza uznać złożony podpis za własnoręczny; Osoba okazująca dokument powinna stawić się w kancelarii notarialnej ze swoim dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem lub kartą pobytu).

2. Zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem – w celu poświadczenia za zgodność należy okazać notariuszowi oryginał dokumentu; Osoba okazująca dokument powinna stawić się w kancelarii notarialnej ze swoim dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem lub kartą pobytu).

3. Datę okazania dokumentu (data pewna) - w celu opatrzenia dokumentu datą pewną, notariuszowi należy okazać oryginał dokumentu. Notariusz poświadcza na okazanym mu dokumencie datę, a na żądanie stron także godzinę i minutę okazania tego dokumentu. W poświadczeniu notariusz wymienia imię, nazwisko I miejsce zamieszkania osoby, która document okazała, wobec czego osoba okazująca dokument powinna stawić się w kancelarii notarialnej ze swoim dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem lub kartą pobytu).

4. Pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu. Pozostawanie przy życiu lub w określonym miejscu danej osoby poświadcza notariusz w razie stawiennictwa tej osoby w kancelarii notariusza albo w razie przekonania się o tym fakcie przez notariusza poza kancelarią. Notariusz w poświadczeniu ustala tożsamość tej osoby (na podstawie okazanego mu dokumentu tożsamości: dowodu osobistego bądź paszportu bądź karty pobytu) oraz określa dzień, godzinę i minutę stwierdzenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Każde poświadczenie powinno zawierać datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie – również godzinę dokonania czynności, oznaczenie kancelarii, podpis notariusza i jego pieczęć.

© 2015 Izabela Prykiel-Górecka Notariusz Warszawa

STRONA GŁÓWNA  |   O KANCELARII  |   CZYNNOŚCI NOTARIALNE  |   OPŁATY  |   LINKI  |   KONTAKT