Darowizna lub sprzedaż nieruchomości gruntowej

a) numer księgi wieczystej,

b) dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę sprzedaży, darowizny, zamiany itd., prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia),

c) w przypadku nabycia w drodze spadku lub darowizny po 01.01.2007 roku - zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku bądź że należny podatek został zapłacony albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia lub pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie.

d) wypis z rejestru gruntów z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej (wydaje właściwe Starostwo Powiatowe lub Urząd Gminy),

e) wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, w przypadku gdy przedmiotem zbycia jest jedna z działek objętych księgą wieczystą lub w przypadku braku księgi wieczystej ,

f) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o braku takiego planu na danym obszarze lub decyzja o warunkach zabudowy (wydaje właściwy Urząd Gminy),

g) ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wraz z mapą obejmującą projekt podziału w przypadku gdy nastąpił podział geodezyjny nieruchomości

h) dowód zapłaty podatku od nieruchomości, opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu (jeżeli grunt został oddany w użytkowanie wieczyste),

i) zaświadczenie o braku osób zameldowanych w budynku,

j) skany dowodów osobistych osób biorących w udział w czynności (dane osobowe: imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, miejsce zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego i data jego ważności),

k) w przypadku darowizny nieruchomości odpisy skrócone aktów stanu cywilnego Darczyńcy i Obdarowanego potwierdzające stopień pokrewieństwa lub powinowactwa (odpis skrócony aktu małżeństwa (w przypadku kobiet , które zmieniły stan cywilny) lub odpis skrócony aktu urodzenia),

l) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą numery NIP oraz REGON,

m) w przypadku osób prawnych - numer KRS, REGON, NIP, umowa/statut spółki i uchwała o zgodzie na zbycie/nabycie nieruchomości,

n) wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską, jeśli Sprzedający lub Darczyńca wyłączyli ustawowy ustrój majątkowy umową majątkową małżeńską.

© 2015 Izabela Prykiel-Górecka Notariusz Warszawa

STRONA GŁÓWNA  |   O KANCELARII  |   CZYNNOŚCI NOTARIALNE  |   OPŁATY  |   LINKI  |   KONTAKT