Darowizna lub sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

a) aktualne zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,

b) dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę sprzedaży, darowizny, zamiany itd., prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia),

c) w przypadku nabycia w drodze spadku lub darowizny po 01.01.2007 roku - zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku bądź że należny podatek został zapłacony albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia lub pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie.

d) numer księgi wieczystej, jeśli księga jest została założona dla tego prawa,

e) zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu,

f) zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,

g) w przypadku darowizny - odpisy skrócone aktów stanu cywilnego Darczyńcy i Obdarowanego potwierdzające stopień pokrewieństwa lub powinowactwa (odpis skrócony aktu małżeństwa (w przypadku kobiet , które zmieniły stan cywilny i nazwisko) lub odpis skrócony aktu urodzenia),

h) skany dowodów osobistych osób biorących w udział w czynności (dane osobowe: imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, miejsce zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego i data jego ważności),

i) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą numery NIP oraz REGON,

j) w przypadku osób prawnych - numer KRS, REGON, NIP, umowa/statut spółki i uchwała o zgodzie na zbycie/nabycie nieruchomości,

k) wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską, jeśli Sprzedający lub Darczyńca wyłączyli ustawowy ustrój majątkowy umową majątkową małżeńską.

© 2015 Izabela Prykiel-Górecka Notariusz Warszawa

STRONA GŁÓWNA  |   O KANCELARII  |   CZYNNOŚCI NOTARIALNE  |   OPŁATY  |   LINKI  |   KONTAKT